Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website FashionExclusive.nl (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van FashionExclusive.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u (de klant) en FashionExclusive.nl.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 FashionExclusive.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen,  vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de totale bestelwaarde van de bestelling. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.

 

Artikel 3 – Gegevens

3.1 De klant dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens dient de klant te garanderen dat hij/zij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 FashionExclusive.nl garandeert dat alle klantgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de klant.

3.3 FashionExclusive.nl zal de klantgegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met de klant heeft gesloten na te kunnen komen en/of de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail-adres van de klant worden gebruikt om hem/haar op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

3.4 De klant kan altijd zijn/haar eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van FashionExclusive.nl van de door de klant geplaatste bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door FashionExclusive.nl is geaccepteerd.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt bij de klant thuis afgeleverd, tenzij de klant op de Website heeft aangegeven dat hij/zij de bestelling zelf afhaalt op een PostNL pakjegemak locatie of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 20 werkdagen mits de bestelde artikelen op voorraad zijn bij FashionExclusive.nl.

5.2 De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze aan de klant ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant.

5.4 Indien de klant zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 20 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail aan FashionExclusive.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

 

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal FashionExclusive.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op overgaan op de klant.

 

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 De klant is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. FashionExclusive.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor rekening van de klant.

7.3 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door FashionExclusive.nl.

 

Artikel 8 – Garanties

8.1 FashionExclusive.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 De klant dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal FashionExclusive.nl binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door de klant betaalde bedrag zal worden geretourneerd. De klant kan FashionExlusive.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is FashionExclusive.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FashionExlusive.nl, de klant zelf of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

FashionExclusive.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt de klant op welke wijze de betaling tot stand zal komen. De klant kan kiezen uit diverse op de website vermelde betaalmogelijkheden.

10.2 FashionExclusive.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 11 – Incassokosten

Als de klant in gebreke blijft aan de betalingsverplichtingen te voldoen, kan FashionExclusive.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die FashionExclusive.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als FashionExclusive.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij FashionExclusive.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie FashionExclusive.nl niet gelieerd is.

12.2 De klant mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag de klant geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien de door FashionExclusive.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van FashionExclusive.nl jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van FashionExclusive.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant zelf.

 

13.3 FashionExclusive.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van FashionExclusive.nl, waaronder de Website, door een derde.

 

13.4 Op de Website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. De klant dient te realiseren dat FashionExclusive.nl een onafhankelijke partij is. FashionExclusive.nl is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. FashionExclusive.nl heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FashionExclusive.nl of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15 - Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. FashionExclusive.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. FashionExclusive.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 16 - Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van FashionExclusive.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 FashionExclusive.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de klant door een enkele kennisgeving aan de klant aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FashionExclusive.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door FashionExclusive.nl aangepast worden. FashionExclusive.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.